نیوجرسی

مشخصات مانع بتنی

مشخصات مانع بتنی

مشخصات مانع بتنی پانلی و پلی مری در طول 3 متر و ارتفاع بنا به درخواست پروژه :

 مشخصات میزان مدل آزمایش
 جذب آب  0.12 - 0.20 %  ASTM D570
 مقاومت فشاری  96 MPa  ASTM C109
 مقاومت خمشی  22 MPa  ASTM C293
 مقاومت کششی پارگی  11 MPa  ASTM C307
 مقاومت ضربه ای  متوسط .23kg.m.sec  ASTM D-2444
 مقاومت در مقابل آتش  CLASS A  
موارد بکارگیری مانع بتنی
3 of 3