نیوجرسی

موارد بکارگیری مانع بتنی

موارد بکارگیری مانع بتنی

موارد بکارگیری موانع بتنی نیو جرسی به شرح زیر است :

  • جهت امنیت جاده 
  • جهت جداسازی ترافیک
  • شیب موانع نیوجرسی نقطه گردشی است برای وسایل نقلیه خارج از کنترل
  • جهت جداسازی پارکینگ
  • ارتفاع آنها جهت پرهیز از نور وسابل نقلیه مفابل می باشد
اسامی کارگاههای تولید کننده نیوجرسی مشخصات مانع بتنی
2 of 3