آجر

تولید پرکیفیت آجر

تولید پرکیفیت آجر

در کارخانجات بنیاد بتن کنترل کیفیت به روشهای مختلف صورت می گیرد.

یکی از روشها نمونه گیری است.

  1. کنترل ابعاد آجر
  2. پیدا کردن دلیل عیب و نقص
  3. تهیه پیشنهاد جهت پیشبرد و رفع عیب و بهسازی کیفیت
اسامی کارگاههای تولید کننده آجر
3 of 3